Framtidens diagnos- och beslutsstöd i ambulanssjukvård

MobiMed Smart är en lösning som tillgodoser kraven i den moderna ambulanssjukvården. Med hjälp av en strukturerad modell för granskning och bedömning av patienten bidrar MobiMed Smart till att förbättra den kliniska beslutsprocessen. Med Ortivus lösning kan ambulansverksamheten tillhandahålla vård av hög kvalitet som motsvarar behoven hos den enskilda patienten genom att hjälpa ambulanspersonalen bestämma den lämpligaste behandlingen under transporten samt att hitta den snabbaste vägen och tillse att patienten kommer till rätt avdelning på sjukhuset. MobiMed Smart kan i stor utsträckning konfigureras av kunden och har dessutom öppna och väldefinierade gränssnitt som ger flexibilitet att kombinera Ortivus lösning med marknadsledande utrustning för övervakning och andra viktiga system.

Med MobiMed Smart sköter ambulanspersonalen dokumentation och övervakning, men framför allt kan ett strukturerat arbetssätt, prehospitala vårdkedjor och triage enkelt införas och anpassas till verksamhetens behov.

Smart Journal

Kliniska beslut som baseras på gällande riktlinjer kan fattas redan i ambulansen. Beslutsstödet säkerställer att patienten transporteras direkt från olycksplatsen till rätt vårdnivå. Genom ett användarvänligt gränssnitt kan ambulanssjukvårdaren tillgodogöra sig all samlad klinisk kompetens och på ett säkert sätt dokumentera behandlingen i MobiMed Smart. All nödvändig patientinformation överförs automatiskt vid överlämningen från ambulansen till sjukhuset.

Automatisk inmatning av vitalparametrar

En av de stora fördelarna med MobiMed Smarts journal är att patientens pågående monitorering i MobiMed alltid finns lätt tillgänglig i samma gränssnitt som journalen, om några gränsvärden överskrids i monitoreringen så informeras användaren tydligt så att dessa inte ska missas.
Vitalparametrarna läggs även automatiskt in som grund för triagering, beräkning av NEWS/MEWS etc.

Triage

MobiMeds triage-modul följer RETTS och stödjer triagering av både vuxna och barn. Gränser för vitalparametrar samt tillgängliga ESS-koder anpassas automatisk beroende på ålder på patienten.
Triage-färgen räknas ut automatiskt baserat på vitalparametrar och valda ESS-koder. Vitaldata populeras automatiskt i relevanta fält när patienten är övervakad.

Vårdkedjor

Verksamhetsunika vårdkedjor kan på ett enkelt sätt läggas in i journalen. Användaren guidas genom ett flöde av frågor som dynamiskt anpassas utifrån givna svar och leder till en slutsats och ett beslut, samt eventuell information om mottagande enhet ska förvarnas och hur detta i så fall ska göras.
Vårdkedjor stödjer olika processer som verksamheten har, t.ex. Geriatriska patientspår, Strokespår, PCI-spår, Höftspår, Lämna hemma, Patient medföljer ej, etc.

Exempel på funktioner:

 • Olycksplatsjournal för Prehospital Sjukvårdsledning
 • Inloggning med kort
 • Kamera
 • Webbläsare
 • NEWS/MEWS automatisk beräkning baserad på vitalparametrar
 • Läkemedelsmodul som föreslår dosering samt varnar vid fel doser
 • Åtkomst till FASS
 • Baserat på patientens PBT (Prehospital Bedömt Tillstånd) föreslår systemet ESS-Koder, mediciniska åtgärder samt vårdprocesser
 • Tillgång till information om patienten som finns inom sammanhållen journalföring (NPÖ, Nationell Patient Översikt)
 • Personuppgiftsslagning mot befolkningsregister

Se hur South Central Ambulance Service i England använder MobiMed Smart:

Smart Monitorering

Patientsäker och lättanvänd övervakning av vitalparametrar i ambulansen (EKG, SPo2, NIBP, EtCo2 samt respiration) med möjlighet att automatiskt överföra dem till sjukhuset. Larmnivåerna är inställningsbara och uppdateras dynamiskt.

Övervakningen inkluderar

 • EKG upp till 12 kanaler
 • SpO2
 • NIBP
 • EtCO2
 • Respiration

Fördelar

 • Vy med automatisk detektion av avvikande EKG- och vitalparametrar
 • Säker överföring av 12-kanals EKG till sjukhuset i realtid
 • Diagnostisk kvalitet på 12-kanals EKG
 • Klarar mätning under transport i tuffa vägförhållanden

Prehospital sjukvårdsledning

Olycksplatsvyn är till för att samla information och patientdata i samband med en olycka eller händelse med flera inblandade. Vyn underlättar också överföring av information mellan MobiMed-enheter och mottagande enheter på sjukhus, SOS, Tjänsteman i beredskap och andra berörda enheter.

Medicinskt ansvarig

Kan skapa patienter i MobiMed, göra en medicinsk bedömning, triagera och prioritera patienterna för att sedan överlämna ansvaret för respektive patient till vårdutföraren som utför behandlingar och dokumenterar. Den medicinskt ansvariga kan sedan hela tiden behålla en helhetsvy över patienterna, se deras triagefärg, vilka behandlingar som gjorts och om de har avtransporterats eller ej.

Sjukvårdsledaren

Kan via incidentvyn i MobiMed få en överblick över antalet skadade och deras triage-färg.

Tjänsteman i beredskap

Ledning på regional nivå samt SOS kan vid stora olyckor och katastrofer via incidentvyn få en överblick och hålla sig uppdaterade.

Mottagande enhet

Klinisk arbetsstation

Ambulansen kan larma in till kliniska arbetsstationer på mottagande enhet. Sjukhuspersonalen kan via arbetsstationerna få tillgång till patientens EKG, vitaldata och journal i realtid, för att därmed guida och stödja ambulanspersonalen, samt förbereda den medicinska behandlingen. Det finns även möjlighet att chatta och kommunicera mellan sjukhus och ambulans samt att ordinera läkemedel.

Ambulansliggare

På ambulansliggaren i MobiMed Smart får mottagande enheter en översikt över de patienter som är på väg in med ambulans till deras enhet, vilket möjliggör en mer tillämplig planering av verksamheten samt att behandling kan förberedas.
Översikten är konfigurerbar och kan även filtreras utifrån triagegrad, tid till ankomst etc.

Smarta egenskaper

Enkel integration

MobiMed Smart är anpassningsbart och kan integreras med de flesta system, allt ifrån fordonsdatorer och defibrillatorer i ambulansen, till akutliggare, journaler och informationssystem på sjukhus.

Individuell anpassning

MobiMed Smart är inte ett statiskt system, det är moduluppbyggt, flexibelt, skalbart och konfigurerbart.

Framtidssäker plattform

I MobiMed Smart används de senaste utvecklingsspråken och verktygen i kombination med standardkomponenter. Detta ger en mycket effektiv och säker utveckling både idag och imorgon.